Jump to content


dle 9.2 help


 • დახურული თემა ეს თემა დახურულია
16 replies to this topic

#1 dle94

dle94

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 30 პოსტები:

Posted 07 May 2011 - 07:41 PM

დლე 9.2 მიყენია კომენტარის დამატებისას ითხოვს დამცავი კოდის შეყვანას კოდი კიდევ არ ჩანს მმითხარით რა ვქნა მააადლობა წინასწარ

აუ სიახლესაც არ ამატებს ამას აწერს Внимание, обнаружена ошибка
ANTISPAM: User ID not valid

#2 Vio

Vio

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 46 პოსტები:

Posted 07 May 2011 - 07:48 PM

addcomments.tpl შეცვალე და ანტისპამს რაც შეეხება ადმინპანელში "სკრიპტის ზოგადი პარამეტრები" როა მანდედან უნდა დააყენო "არა"-ზე რომელიღაცა პუნქტი არ მახსოვს ზუსტად.

#3 dle94

dle94

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 30 პოსტები:

Posted 07 May 2011 - 08:03 PM

შევცვალე დავაყენე 9.0 ის მაგრამ მაინც ეგრეა ,ოკ ვეცდები მოვნახო

#4 dle94

dle94

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 30 პოსტები:

Posted 07 May 2011 - 08:08 PM

სიოახლის დამატება გავაკეთე გაიხარე:* თუ ვინმეს დაგჭირდათ Включить автоматическое блокирование спам программ
Данная опция позволяет включить автоматическую защиту от программ, осуществляющих спам рассылки новостей на сайты. ამაზე უნდა დააყენოთ არა :)

#5 Vio

Vio

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 46 პოსტები:

Posted 07 May 2011 - 08:09 PM

ძრავა არააა. ძრავა შეცვალე? ან რა უნდა მონახო?

#6 dle94

dle94

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 30 პოსტები:

Posted 07 May 2011 - 08:11 PM

კომენტარის დამატებაც გავაკეთე მასგრამ ქაპტცჰა სხვა დავაყენე ეს კიდევ საშინელებაა ;@ თუ იმას გამასწორებინებთ კარგი იქნება : )

#7 dle94

dle94

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 30 პოსტები:

Posted 07 May 2011 - 08:14 PM

ჰო კიდევ რა 9.2 ისთვის ქართული ვერსია ო არ დევს აქ სადმე?

#8 Vio

Vio

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 46 პოსტები:

Posted 07 May 2011 - 08:23 PM

რა ქენი იციიი. დლე8.5 დააყენე სულ მაგას ვაყენებ მე, ქართული ლენგვიჯიც მოყვება მგონი.

#9 dle94

dle94

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 30 პოსტები:

Posted 07 May 2011 - 08:28 PM

Vio ეგ ვიცი მაგრამ ახალი მინდა :rolleyes:

#10 dle94

dle94

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 30 პოსტები:

Posted 07 May 2011 - 08:40 PM

აუ კიდევ რა ტემპლატე შევცვალე , ამ შეცვლილ დიზოზე დამატებითი ველები არ გამოაქვს და რა ვქნა?

#11 admin

admin

  Администратор

 • ადმინისტრატორი
 • 3943 პოსტები:
 • Городთბილისი

Posted 07 May 2011 - 09:11 PM

ველების გამოსაჩენი კოდები გადაიტანე მაგ დიზაინში

#12 dle94

dle94

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 30 პოსტები:

Posted 07 May 2011 - 09:15 PM

admin [xfgiven_pic] <img border="0" src="[xfvalue_pic]" > [/xfgiven_pic] ეს კოდი ხო?

#13 admin

admin

  Администратор

 • ადმინისტრატორი
 • 3943 პოსტები:
 • Городთბილისი

Posted 08 May 2011 - 12:01 AM

თუ მარტო ეგ დამატებითი ველია მაშინ კი

#14 dle94

dle94

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 30 პოსტები:

Posted 08 May 2011 - 09:11 PM

<div class="static">
<h2>Ïóáëèêàöèÿ íîâîñòè íà ñàéòå</h2>
<div class="page">
<table class="table_edit">
<tr>
<td class="left left_add">Ââåäèòå çàãîëîâîê:</td>
<td><span class="field_text radius_15"><input type="text" name="title" value="{title}" maxlength="150" /></span></td>
</tr>
<tr>
<td class="left left_add">URL ñòàòüè:</td>
<td><span class="field_text radius_15"><input type="text" name="alt_name" value="{alt-name}" maxlength="150" /></span></td>
</tr>
<tr>
<td class="left left_add">Êàòåãîðèÿ:</td>
<td><span class="field_text radius_15">{category}</span></td>
</tr>
[not-wysywyg]
<tr>
<td colspan="2">
<style>.editor_button{margin: 0 !important; padding-left: 0 !important; padding-right: 0 !important;} table.table_edit div{//overflow:auto;}</style>
Êîäû:
{bbcode}
</td>
</tr>
[/not-wysywyg]
<tr>
<td colspan="2">
Êðàòêîå ñîäåðæàíèå:
<span class="field_text field_text_area_add radius_15">[not-wysywyg]<textarea name="short_story" id="short_story" onclick="setFieldName(this.name)" />{short-story}</textarea>[/not-wysywyg]{shortarea}</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
Ïîëíîå ñîäåðæàíèå (íåîáÿçàòåëüíî, åñëè âñå èçëîæåíî â êðàòêîì):
<span class="field_text field_text_area_add radius_15">[not-wysywyg]<textarea name="full_story" id="full_story" onclick="setFieldName(this.name)" />{full-story}</textarea>[/not-wysywyg]{fullarea}</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="left left_add">Êëþ÷åâûå ñëîâà:</td>
<td><span class="field_text radius_15"><input type="text" id="tags" name="tags" value="{tags}" maxlength="150" autocomplete="off" /></span></td>
</tr>
[sec_code]
<tr>
<td class="left left_add">Ââåäèòå êîä ñ êàðòèíêè:</td>
<td>
<div align="center">{sec_code}</div>
<span class="field_text radius_15"><input type="text" name="sec_code" id="sec_code" /></span></td>
</tr>
[/sec_code]
[recaptcha]
<tr>
<td colspan="2">Ââåäèòå äâà ñëîâà ñ êàðòèíêè: <div style="display:none;">Áåñïëàòíûå <a href="http://11dle.ru">dle øàáëîíû</a> äëÿ dle 9.2.</div><br /><div align="center">{recaptcha}</div></td>
</tr>
[/recaptcha]
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 20px 0 10px 0;">{admintag}</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input class="bbcodes_poll" type="submit" name="add" value="Îòïðàâèòü" /> <input class="bbcodes_poll" type="button" name="nview" onclick="preview()" value="Ïðåäïðîñìîòð" /></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>

და სადაც საცჰიროა ცჰამისვიტ რა:)

#15 Rimati

Rimati

  Новичок

 • ადმინისტრატორი
 • 915 პოსტები:

Posted 08 May 2011 - 09:15 PM

ადდნეწს.ტპლ დადე შენ და ანუ სიახლის დამატების დროს არ გამოაქ ველები ?
მაშინ ეს ჩასვი

<div class="static">
<h2>Ïóáëèêàöèÿ íîâîñòè íà ñàéòå</h2>
<div class="page">
<table class="table_edit">
<tr>
<td class="left left_add">Ââåäèòå çàãîëîâîê:</td>
<td><span class="field_text radius_15"><input type="text" name="title" value="{title}" maxlength="150" /></span></td>
</tr>
<tr>
<td class="left left_add">URL ñòàòüè:</td>
<td><span class="field_text radius_15"><input type="text" name="alt_name" value="{alt-name}" maxlength="150" /></span></td>
</tr>
<tr>
<td class="left left_add">Êàòåãîðèÿ:</td>
<td><span class="field_text radius_15">{category}</span></td>
</tr>
[not-wysywyg]
<tr>
<td colspan="2">
<style>.editor_button{margin: 0 !important; padding-left: 0 !important; padding-right: 0 !important;} table.table_edit div{//overflow:auto;}</style>
Êîäû:
{bbcode}
</td>
</tr>
[/not-wysywyg]
<tr>
<td colspan="2">
Êðàòêîå ñîäåðæàíèå:
<span class="field_text field_text_area_add radius_15">[not-wysywyg]<textarea name="short_story" id="short_story" onclick="setFieldName(this.name)" />{short-story}</textarea>[/not-wysywyg]{shortarea}</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
Ïîëíîå ñîäåðæàíèå (íåîáÿçàòåëüíî, åñëè âñå èçëîæåíî â êðàòêîì):
<span class="field_text field_text_area_add radius_15">[not-wysywyg]<textarea name="full_story" id="full_story" onclick="setFieldName(this.name)" />{full-story}</textarea>[/not-wysywyg]{fullarea}</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="left left_add">Êëþ÷åâûå ñëîâà:</td>
<td><span class="field_text radius_15"><input type="text" id="tags" name="tags" value="{tags}" maxlength="150" autocomplete="off" /></span></td>
</tr>
{xfields}
[sec_code]
<tr>
<td class="left left_add">Ââåäèòå êîä ñ êàðòèíêè:</td>
<td>
<div align="center">{sec_code}</div>
<span class="field_text radius_15"><input type="text" name="sec_code" id="sec_code" /></span></td>
</tr>
[/sec_code]
[recaptcha]
<tr>
<td colspan="2">Ââåäèòå äâà ñëîâà ñ êàðòèíêè: <div style="display:none;">Áåñïëàòíûå <a href="http://11dle.ru">dle øàáëîíû</a> äëÿ dle 9.2.</div><br /><div align="center">{recaptcha}</div></td>
</tr>
[/recaptcha]
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 20px 0 10px 0;">{admintag}</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input class="bbcodes_poll" type="submit" name="add" value="Îòïðàâèòü" /> <input class="bbcodes_poll" type="button" name="nview" onclick="preview()" value="Ïðåäïðîñìîòð" /></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>


#16 dle94

dle94

  სუპერ მომხმარებელი

 • მომხმარებლები
 • PipPipPip
 • 30 პოსტები:

Posted 08 May 2011 - 09:50 PM

–Rimati– გაიხარე გაკეთდა :) ჰო ისე აქაც ვიკითხავ ინგლისური ვინდ მაქვს და რუსულ შრიფტებს ნოტეპადში არ მიხსნის და არაფერი ეშველება?

#17 Rimati

Rimati

  Новичок

 • ადმინისტრატორი
 • 915 პოსტები:

Posted 08 May 2011 - 09:54 PM

რუსული ფონტები უნდა ჩაწერო ვინდოუსის დისკიდან მარა როგორ ეგ აღარ მახსოვს
დავხურავ ამ თემას და შესაბამის ადგილას გადავიტან,
შემდეგში გახსენი დლეს ტოპიკში და არა დისკუსიებში !


0 მომხმარებელი კითხულობს თემას

0 მომხმარებელი, 0 სტუმარი, 0 ანონიმური წევრი

rskrutka